SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøarbeidere

Number of positions: 5

Contract type: Fast stilling

Percentage: 20-70%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 07-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Miljøarbeidere Barne familietjenesten Omsorgsenheten

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, Avdeling for enslige mindreårige flyktninger er det med snarlig tiltredelse ledig fem faste deltidsstillinger (20-70 % stillinger) som miljøarbeider i turnus

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten har målsetting om å tilby ansatte en størst mulig stillingsprosent gjennom interne kombinasjonsmuligheter. Videre kan antall stillinger endres i løpet av oppbyggingsperioden og turnusplanlegging
Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barnevernstjenester og opplæring. BFT er delt i fire bydelsvise enheter og to byomfattende enheter.
BFT Omsorgsenheten er byomfattende enhet og har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet samt for hjelpetiltak for barn som vurderes plassert. Enheten har også totalansvar for alle enslige mindreårige flyktninger. Vi er ca 200 ansatte fordelt på seks avdelinger

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten har ansvar for mottak, bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune. Trondheim kommune skal bosette et stort antall enslige mindreårige flyktninger i 2016/17. Avdelingen for enslige mindreårige flyktninger består av barnevernadministrasjon og ulike bo og oppfølgingstiltak rettet mot det enkelte barn/ungdoms behov for barnevernstjenester opp til 20 år. Avdelingen er underlagt enhetsleder ved Omsorgsenheten og daglig arbeid ledes av fagledere i de ulike tiltakene. Videre består enheten av stab og andre støttefunksjoner. EM-avdelingen har også tilgang til enhetens psykologteam

De enslige mindreårige flyktningene kan ha hatt store utfordringer og kriser i livet sitt. De er her uten foreldre eller andre støttepersoner. Tjenestene de får skal derfor bidra til å skape trygg tilhørighet i Trondheim, og legge til rette for utvikling og mestring ifht sosial kompetanse, helse, skole, arbeid og samfunnsforståelse

I forbindelse med den økte bosettingen er det opprette en ny avdeling. Den nye avdelingen består av et stort bofellesskap base samt et tverrfaglig innsatsteam som skal jobbe ut mot hele EM-avdelingen

Tiltaket er i støpeskjeen både faglig og organisatorisk. Det nyopprettede tiltaket holder til i Trondheim sentrum, med mulighet for utvidelse til andre geografiske områder i Trondheim kommune ut fra framtidige behov. Også de andre tiltakene i Avdeling for enslige mindreårige flyktninger kan ha behov for deltidsstillinger, og søkere kan derfor også bli vurdert i den sammenheng.

Arbeidsoppgaver:

Miljøarbeiderne skal medvirke til at barna/ungdommene får nødvendig støtte og veiledning til å utvikle seg ut fra den enkeltes ståsted og muligheter. Barna/ungdommene kan ha omfattende behov, og dette forutsetter at miljøarbeiderne er trygge og forståelsesfulle voksenpersoner. Miljøarbeiderne skal bidra til at barna/ungdommene blir i varetatt med god omsorg.

Kvalifikasjoner:
For miljøarbeiderstillingene er det krav om helsefagarbeiderutdanning eller annen tilsvarende utdanning
Det er ønskelig med erfaring innen psykisk helse og rus
Erfaring fra miljøarbeid vil bli vektlagt.

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Trygg og stødig voksenperson som er omsorgsfull og kan sette grenser
Glede av og engasjement for å jobbe med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn
Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter og opptrer med respekt og raushet
Evne å arbeide godt i team og alene
Energisk, har humor og tar initiativ
Jobbe både strukturert, selvstendig og sammen med andre ut fra de faglige vurderingene som ligger til grunn
Førerkort for bil kreves da det må påberegnes kjøring i arbeidet

Vi tilbyr:
En utfordrende og givende arbeidshverdag der du utgjør en forskjell
Spennende møter med barn og unge
Veiledning og faglige drøftinger
Engasjerte og motiverte kolleger med god faglig kompetanse i et multikulturelt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Aase Prytz Slettemoen (Personal- og organisajonskonsulent), phone: +47 91112835

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com