SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Familieterapeut

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3342688781

Closing date: 04-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Familieterapeut - BFT Lerkendal

Barne- og familietjenesten Lerkendal har for perioden 01.03.2017 - 28.02.2018 ledig et vikariat i 100 % stilling som familieterapeut/miljøterapeut i Familietiltak, med mulighet for fast ansettelse.

Vi søker en medarbeider med barnevernfaglig eller sosialfaglig kompetanse. Søkeren må ha minimum utdanning på bachelornivå, og det er ønskelig med videreutdanning i familieterapi. I tillegg ønskes kompetanse og erfaring innen utviklingspsykologi, tilknytningsteori, psykisk helse, veiledningsmetodikk og gruppeledelse. Erfaring fra familie- og nettverksarbeid foretrekkes. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Barne- og familietjenesten er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger oppfølging og tiltak. Dette innebærer tjenester innen fagfeltene: helsestasjon og skolehelsetjeneste, habilitering (helse- og omsorgstjenester), PP-tjenesten og barneverntjenesten.

Arbeidsoppgaver:

1. Likeverdig tjenestetilbud for våre innbyggere
2. Støtte til barn og unge i deres eget lokalmiljø/oppvekstmiljø
3. Barn, unge og deres familier medvirker i utforming av tjenestetilbudet
4. Helhetlig og samtidig innsats for barn, unge og deres familier
5. Barnehagen og skolen videreutvikles som gode helsefremmende og forebyggende arenaer for barn og unge
6. Tidlig innsats i et nært samarbeid mellom skole, barnehage og BFT
7. Høy faglig og tverrfaglig kvalitet til beste for barn, unge og deres familier
8. Det må opprettes gode og bindende samarbeidsavtaler med relevante helsetjenester.

Familietiltak gir råd og veiledning til familier uavhengig av hvilket lovverk barnet er tilmeldt etter (helselov, opplæringslov og barnevernlov). Familietiltak har flerfaglig kompetanse og er utviklingsorientert i arbeidet. Ansatte i familietiltak har kompetanse på evidensbaserte og kunnskapsbaserte foreldreveiledningsprogram, har bred og god kompetanse på direkteveiledning til familier og utviklingsfremmende samtaler med barn og unge, samt veiledning inn mot barnehager og skoler og andre samarbeidspartnere.

Familietiltak bidrar til tverrfaglig samarbeid gjennom deltagelse i fagteam på barnehager og skoler. Familietiltak jobber både individ- og systemrettet med ulike metodikker. Arbeid i familietiltak innebærer endringsarbeid, oppfølging og koordinering av tjenester til det beste for barn, unge og deres foreldre. Vi samarbeider tett med PPT, barnevern og med helsestasjon.

Familietiltak søker etter en medarbeider som kan arbeide tett med sårbare barn og deres familier med fokus på systematisk og målrettet arbeid for å fremme tilknytning og samspill. Kartlegging, vurdering og endringsarbeid er sentrale arbeidsoppgaver.

Vil du være den som er med på å gi barn gode oppvekst vilkår i Lerkendal? Da ønsker vi at du søker på stillingen.

Arbeidsoppgaver:
Systematisk og målrettet arbeid med barn og ungdom 0-18 år, med hovedvekt på aldersgruppen 0-6 år
Systematisk og målrettet arbeid i samarbeid med barnas foreldre og aktuelle samarbeidspartnere som barnehage, skole etc
Kartlegging av barns ressurser og behov for individuell tilpasning og utviklingsstøtte
Kartlegging av samspills- og kommunikasjonsmønstre i familien
Jobbe relasjonelt og ha fokus på målrettet endringsarbeid for å fremme barn og deres families situasjon.
Direkte arbeid med tilknytnings- og samspillsproblematikk
Tverrfaglig samarbeid både i forhold til enkelt barn, samt på systemnivå.
Drive gruppevirksomhet
Dokumentasjon av innsatsen i familien
Bidra til kompetanseheving og utvikling av tjenestetilbudet ved enheten
Arbeide i henhold til Lov om barneverntjenester, Opplæringsloven og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Det må påregnes noe ettermiddags-/ og kveldsarbeid.

Kvalifikasjoner:
Det kreves barnevernsfaglig, sosialfaglig eller relevant helsefaglig utdanning.
Det er ønskelig med relevant videreutdanning og erfaring innen psykisk helse, familieterapi, veiledningsmetodikk og gruppeledelse
Det er ønskelig med kompetanse innen sped- og småbarns psykiske helse.
Erfaring med relasjonsbasert endringsarbeid i familier
Praksis fra arbeid direkte med barn, ungdom, foreldre og familiens utvidede nettverk
God kjennskap til kunnskapsbaserte metoder og tiltak som fremmer positiv utvikling og endring hos barn og unge med psykososiale vansker.
God kjennskap til tiltak og metoder som bidrar til å fremme foreldreferdigheter

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Familieterapeut/miljøterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, være åpen og inneha gode samarbeidsferdigheter.
Inneha god refleksjonsevne, stor arbeidskapasitet og å tåle stort arbeidspress.
Være fleksibel, engasjert, løsningsfokusert og ha handlingskompetanse
Evne til å jobbe tverrfaglig, og ha god relasjonskompetanse.
Evne til fleksibilitet og å tilpasse seg nye arbeidsoppgaver i takt med endringer som kan oppstå i en organisasjon som er i utvikling

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et trivelig arbeidsmiljø med vekt på engasjement og arbeidsglede

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Merete Bach Fagleder, familietiltak, phone: +47 90532187

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com