SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ergoterapeuter

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3366273543

Closing date: 24-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Ergoterapeuter - Enhet for ergoterapitjeneste

Enhet for ergoterapitjeneste lyser ut to nye faste 100 % stillinger for ergoterapeuter med arbeidsområde voksne og eldre.

Enhet for ergoterapitjeneste er en byomfattende helsetjeneste - enhet med ca. 100 medarbeidere lokalisert på ni tjenestesteder og består av følgende virksomheter:
Ergoterapitjenester barn/unge, og voksne/eldre, hjelpemiddelteknikere, to Rehabiliteringsteam, Ressurssenter for demens, Informasjonssenter for seniorer og lavterskel aktivitetstilbud for seniorer v/ Miljøverter.

Tjenestene våre spenner fra helsefremmende og forebyggende innsats rettet mot befolkning/grupper og individuell oppfølging, habilitering/rehabilitering.

Mer om oss: Enhet for ergoterapitjeneste

Enhetsleder, seks avdelingsledere og to merkantile utgjør enhetens administrasjon og ledelse.

Ergoterapeutene er ressursfordelt i arbeidsområdene barn/unge med ca.11 årsverk og ca 35 årsverk voksne/eldre. Dette inklusive tre årsverk avdelingsledere.

Samhandlingsreformen og ny kommunerolle har gitt styrking av strategien tidlig innsats og hverdagsrehabilitering for ulike målgrupper, dette for å stå bedre rustet til å møte framtidige utfordringer.
Enheten jobber aktivt med kompetanse- og tjenesteutvikling og samhandler tett med andre enheter om å få til effektive og gode tjeneste- og pasientforløp.

Arbeidsoppgaver:

Ergoterapeutene arbeider hovedsakelig oppsøkende på brukernes arenaer i hjemmet, skole/arbeid, fritid med forebyggende og rehabiliterende innsats individuelt, med gruppebasert rådgivning og lærings- og mestringstiltak. Kunnskapsbasert praksis og helsefremmende tilnærming har spesielt fokus i utvikling av arbeidsformer og metoder.
Enheten er praksisarena for studenter, veiledning av studenter ligger til stillingene.
Vi søker etter to ergoterapeuter med kompetanse og erfaring fra helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende virksomhet til voksne/eldre og som har fersk erfaring med tett flerfaglig samarbeid om utvikling av arbeidsprosesser/helhetlige tverrfaglige tjenesteforløp/tiltakskjeder i samarbeid med andre tjenester. De vi ansetter må kunne ta oppgaver som veiledning, formidling og presentasjoner for grupper av brukere, pårørende, samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjenning som ergoterapeut og gjerne videreutdanning utover Bachelor er ønskelig
Krav om kontinuerlig faglig oppdatering
I vurderingen av søkerne vektlegges erfaring fra kommunehelsetjeneste kompetanse og fersk erfaring innen fagfeltet ergoterapi voksne/eldre
Kan anvende verktøy som Adl - taxonomi, Copm, erfaring med/kjennskap til Motiverende samtale, evt andre veiledningsmetoder
Erfaring og interesse for å delta i utvikingsarbeid og påta seg ansvarsoppgaver
Veiledning av studenter inngår som en del av arbeidsoppgavene, og erfaring med veiledning er derfor ønskelig

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Ergoterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne til å kunne arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig, og i flerfaglig, tverrfaglig sammenheng vektlegges.
Stillingen krever struktur, selvstendighet og initiativ som kan bidra til tjenesteutvikling
Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon både muntlig og skriftlig, samarbeid og omstilling vektlegges
Godt humør
Personlig egnethet og hensyn til sammensetning for øvrig i arbeidsmiljøet vil bli tillagt vekt ved utvelgelsen

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Gode kollegaer i et utviklende, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Påvirkningsmuligheter i utviklingsarbeid
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tove Sivertsen Enhetsleder, phone: (+47) 95263143

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com