SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Florø

Employer: Flora kommune

Closing date: 07-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

2 Fastlegestillingar, Legegruppa SMS

Flora kommune har ledig to fastlegestillingar frå sommaren 2017.

Om stillingen:

I kommunen er etablert Sunnfjord Medisinske Senter med stort primærlegekontor, augelegar og fysikalsk medisinar. Ellers rommar senteret helsestasjon, fysioterapi, ergoterapi, kommunale psykiatritenester, bedriftshelseteneste, apotek, optikar og NAV kontor.

Frå 2015 også spesialisthelsetenester med hudpoliklinikk, røntgen, psykiatrisk poliklinikk og medisinsk poliklinikk.Sjå heimeside www.sms-senteret.no/.

Primærlegedelen har 14 fastlegar og to turnuslegar. Ca. 10-12 delt vaktordning med pliktig deltaking. Velutstyrt og godt etablert praksis. CGM- Allmenn EDB system. Elektronisk kommunikasjon med sjukehus og kommunale omsorgs- og rehabiliteringstenester.

Andre stillingar er besett og kommunen har dei siste åra hatt stabilitet i primærlegekorpset. Gode kollegiale samarbeidstilhøve. Strukturert internt opplæringsprogram og høve til rettleiing og vidareutdanning til spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Kommunen og Legegruppa SMS AS vil legge til rette for tilsetjingsforhold etter søkjar sine ynskjer, slik at både ordinært innkjøp i praksisen, leigeavtale og mogelegheit for fastlønn evt. med bonusordningar er mogeleg.

Som del av fastlegeavtalen må ein også pårekne inntil 7,5 timar kommunalt arbeid (sjukeheimslege/helsestasjon/skulehelseteneste/anna) pr. veke etter nærare avtale.

Nærare opplysningar hjå:

Contact person:

kommuneoverlege Jan Helge Dale, phone: +47 57758000, cell: +47 90728004, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com